Elaine Despins _Inward Gaze_ 30" x 42". Kingston Prize Tour. Elaine Despins _ Holding On 5. Oil on Canvas Elaine Despins _ Holding On 2. 36" x 36" Elaine Despins _ Holding On. Oil on Canvas. 48" x 60" Elaine Despins _Holding On 6. Oil on Canvas Elaine Despins _Holding On 4.12" x 16". Pastel on black board. Elaine Despins _ Holding On 8. Oil on Canvas_14" x 18"